top of page

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Boomerang Courier is de commerciële benaming voor de koeriersdienst van de vennootschap Minasto CommV, met zetel te 3384 Glabbeek, Langstraat 27.
   

 2. Transportopdrachten

      2.1. Transportopdrachten kunnen doorgeven worden per telefoon, per mail of via ons online platform.

      2.2. Alle transportopdrachten dienen zo correct mogelijk worden opgemaakt. Bij niet volledige transportopdrachten en/of het fout vermelden 

             van één van onderstaande facturen is Boomerang Courier niet aansprakelijk voor mogelijke schade en kan er een extra kost worden
             doorgerekend aan de opdrachtgever.
 

      2.3. Belangrijke factoren zijn:

 • Ophaaladres.

 • Leveringsadres.

 • Datum en tijdstip van het uit te voeren transport.

 • Gewicht en afmetingen van het te vervoeren product of goed.

 • Bijkomende referenties.

 • Bijkomende instructies

  2.4. De zending voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • Ophaling/ Levering op bereikbare locatie (niveau 0)

 • Degelijke verpakking

 • Max 20kg/ colli (indien manuele lading

  2.5. Bij het plaatsen van een opdracht bij Boomerang Courier gaat de transportaanvrager akkoord met de algemene voorwaarden. 

 
3. Wachttijden

    Alle transportprijzen worden berekend zonder wachturen. Er worden wachttijden aangerekend nadat de koerier meer dan 15min dient te
    wachten voor hij de zending kan ophalen/ afleveren.De extra toeslag wordt berekend per 15 minuten die overschreden wordt. Deze extra kost
    zal worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

 

4. Bijkomende kosten
    Alle bijkomende kosten, anders dan wachttijden (zoals besproken in artikel 3), worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Volgende zaken          worden beschouwd als een bijkomende kost:

 • Tolgelden en/of overzetkosten.

 • Kosten verbonden aan overheidsformaliteiten zoals scanning of douanepapieren.

 • Kosten verbonden aan verplichte overnachting van de chauffeur.

 • Kosten verbonden aan demurrage en/of detention.

 • Onvoorziene kosten zoals boetes en dergelijke, zoals besproken in artikel 5.

 • Forfaitaire vergoedingen, zoals besproken in artikel 6.

 

5. Annulatie
    Bij het annuleren van een orderbevestiging, dient de verontschuldigde som nog steeds te worden betaald:

 • Op de dag van het transport zelf of/en wanneer de wagen ter plaatse staat: 100% van de afgesproken transportprijs.

 • Wanneer de plaats van ophaling/ levering gesloten is bij aanmelding van de chauffeur.

 • Als de zending niet conform is aan de opdracht en bijgevolg niet laadbaar is.

 

   6. Aansprakelijkheid

       6.1. Boomerang Courier is volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, aansprakelijk wanneer zich schade en/of verlies aan de goederen 
              voordoet tussen de in ontvangstneming en aflevering van de goederen.

       6.2. Boomerang Courier is volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens de vervoersopdracht
              door gebrekkige verpakking door de opdrachtgever. Hierdoor wordt Boomerang Courier ontheven van haar aansprakelijkheid op
              artikel 5.i.

       6.3. Boomerang Courier is volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens de vervoersopdracht
              door foutieve afmetingen en gewichten door de opdrachtgever. Hierdoor wordt Boomerang Courier ontheven van haar aansprakelijkheid
              op artikel 5.i.

       6.4. Boomerang Courier is volgens artikel 17 van het CMR-verdrag, niet aansprakelijk voor aanspraken van derden (inclusief boetes) te wijten
              aan foutieve informatie door de opdrachtgever. Bijgevolg worden bijkomende kosten doorgerekend aan de opdrachtgever.

 

   7. Betalingsvoorwaarden
       
7.1. Bij het plaatsen van een order bij Boomerang Courier bevestigd de opdrachtgever de afgesproken prijs.

       7.2. Onze facturen zijn contant betaalbaar aan Minasto CommV, met zetel te 3384 Glabbeek, Langstraat 27, behoudens schriftelijke
              afwijking. De verzending van de factuur geldt als vraag tot het uitvoeren van de betaling en dienen bij gevolg betaald te worden binnen
              de afgesproken betalingstermijn. De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan protest binnen de

              8 dagen na de datum van verzending der factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

       7.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag.
              * De eerste herinneringsbrief is kosteloos en de klant heeft 14 dagen de tijd om te betalen.
              * Bij een tweede herinnering zullen kosten aangerekend worden conform de wetgeving hieromtrent.
              Is het verschuldigde bedrag saldo lager dan of gelijk aan 150 euro? De aanmaningskosten zullen 20 euro bedragen.
              Voor een bedrag tussen 150 en 500 euro: Aanmaningskosten 30 euro en 10% van het verschuldigde factuurbedrag.
              Voor bedragen hoger dan 500 euro: Aanmaningskosten 65euro en 5% van het verschuldigde factuurbedrag.

              Minasto CommV kan aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door 
              de laattijdige betaling.
       7.4  Minasto CommV houdt zich het recht de toegestane kortingen in te trekken.

       7.5. Minasto CommV houdt zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder
              order of lopend contract te annuleren.

       7.6. Elk geschil tussen Minasto CommV en de opdrachtgever valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.

       7.7. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechte aanmaningen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

  8. Rechtskeuze

      Het vredegerecht van het kanton Tienen en de Rechtbank van Koophandel of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven zijn uitsluitend 
      bevoegd in geval van betwisting of geschillen. Wij behouden ons het echter het recht voor afstand te doen van deze rechtsmacht toekennende
      clausule. Deze clausule geldt zelfs in gevallen van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerders.

 

  9. Wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte condities af die voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De opdrachtgever zal dus zijn
      eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. Iedere opdrachtgever verklaart zich bij
      voorbaat akkoord met onze verkoopsvoorwaarden en door het feit dat de opdrachtgever zijn opdracht laat uitvoeren, verklaart hij dat hij kennis
      heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden. Deze Algemene verkoopsvoorwaarden gelden in elk geval boven deze van onze
      leveranciers, onderaannemers en klanten.  
 

*************************************************************************

bottom of page